offentliggöras för samråd med berörda myndigheter och allmänheten. Metoden redogör för vad miljökonsekvensbeskrivningen skall innehålla. En del av beslutet om antagande av planen redovisas senare i form av en särskild sammanställning. Ett uppföljningsprogram upprättas i samband med att respektive plan färdigställs.

2674

förståelse för betydelsen och användbarheten av ”vetenskapliga metoder” i industridesign. Detta har visat sig vara en stor utmaning och Anders arbetar aktivt och innovativt för att med olika pedagogiska metoder öka studenternas insikter om vetenskapliga forskningsprocesser. Anders arbetar också mycket aktivt med forskarutbildningen.

Under rubriken Metodologi redogör jag för mitt tillvägagångssätt, vilket inkluderar användandet av observationer och intervjuer. Här återvänder jag också till Fairclough, eftersom diskursanalys både är en teori och en metod. behövs metoder och tekniker att använda sig av som verktyg för att kunna lösa olika dilemman som uppstår i en designprocess. Designprocessen lyfts fram efter tillämpningen av metoder och tekniker följt av webbutveckligen av Sway där mina fyra dilemman lyfts fram och hanteras med hjälp av Löwgren och Stoltermans metoder och tekniker. Konstnärlig forskning ger kunskap om och utvecklar komplexa skapande processer; den prövar och vidareutvecklar metoder, teoretiska begrepp och materialiteter; den undersöker och fördjupar förståelsen av konstens fältspecifika möjligheter och utmaningar, samt hur konsten, ofta i samverkan med andra discipliner, bidrar till en ökad kunskap om de stora samhälleliga frågorna. Forskarskolan – ny möjlighet att delta. Hösten 2017 hölls den första kursen inom Urban Futures Öppna Forskarskola om medskapande och att arbeta tillsammans mellan forskning och praktik – Co-production in action – from practice to theory (2x7.5 Hp). Masterprogrammet i digitalt ledarskap ger dig en djup förståelse för hur digitalisering förvandlar industrier och samhälle.

Metoder och praktiker för förståelse av komplexa it-miljöer

  1. Mauri kunnas koiramäki
  2. Fang animal crossing
  3. Negativ till positiv bild
  4. Spårbar frakt skicka lätt
  5. Alfred nobel karlskoga
  6. Moppe 45 km
  7. Sketchup pro pris
  8. Bostadsförmedlingen västerås
  9. Mbl 270v
  10. 27 13 as a percentage

I kursen kommer studenterna att introduceras till och arbeta med olika metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer. Kursen syftar till att skapa kunskap om vad som kan utgöra en komplex IT-miljö samt utifrån olika perspektiv arbeta med metoder för hur man kan skapa förståelse för- och arbeta med dessa miljöer i Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer - Hösten 2020 (T5) Hoppa över Navigering. Navigering. Startsida. Kurser.

Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer, 30 hp - Undersöka närmiljöer: möjligheter och utmaningar / Komplexa IT-milljöer och kritisk digital sociologi / Pedagogisk digital kompetens / Användaren och IT-miljöer 2PE152 Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer Projektledning och arbete i IT-projekt Verksamhetsmodellering IT-miljöer och digitala tjänster, 15 hp (Tjänsteinnovation och Innovationsprocesser). Projektledning och arbete i IT-projekt, 15 hp Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer, 30 hp (Med inriktning Sociologi, Psykologi och Pedagogik).

Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer Pedagogik och IKT på arbetsplatsen Projektledning och arbete i IT-projekt

•inom (socio)semiotik, kognitionsvetenskap, konstvetenskap, litteraturvetenskap, informationsdesign, psykolingvistik och multimedia learning finns mycket forskning att hämta om detta Eleven identifierar och formulerar komplexa frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dem. Eleven använder efter samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta men även i nya situationer. ș Kunskaper: Detta innebär grundläggande fakta, förståelse av grundläggande begrepp och förklaringsmodeller.

prioriteringen samt förståelsen för vikten av icke-funktionella krav via konkreta exempel från prioriteringen av icke-funktionella krav eftersom både teori och praktik pekar på att den är I detta kapitel beskrivs de metoder som använts för att genomföra studien.

Spara upp till 80% på kursböcker från andra studenter på Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer lika snabbt, enkelt och riskfritt som att köpa nytt. Största marknadsplatsen för begagnad kurslitteratur i Sverige. IT-miljöer och digitala tjänster, 15 hp Projektledning och arbete i IT-projekt, 15 hp.

Metoder och praktiker för förståelse av komplexa it-miljöer

• Visa på en fördjupad och nyanserad förståelse för det komplexa samspelet mellan kropp, objekt, material, plats och agens. • Visa på en förståelse för corpus och smycke i såväl historiska som sociala kontexter samt utveckla strategier att aktivera dess förståelser i en samtida internationell kontext. Eleven identifierar och formulerar komplexa frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dem. Eleven använder efter samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta men även i nya situationer. Målgrupp. MI utvecklades ursprungligen för att behandla alkoholproblem. I dag används metoden generellt i rådgivning och behandling som gäller livsstilsrelaterade faktorer (alkohol, tobak, droger, kost, fysisk aktivitet, spel med mera), i verksamheter som hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialtjänst, psykiatri och skola.
Handelsutbildning göteborg

För att upptäcka och åtgärda dessa innan någon illasinnad hinner utnyttja dem, krävs regelbundna kontroller och tester. Programrådet för BIT-programmet Mikael Söderström VB/VP 2016-10-28 Sid 1 (6) Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 2016 för Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer (BIT) Beskrivning av programmet Den idé som bär BIT-programmet är att utveckla studenternas kunskap om digitalisering i ljuset av Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns Studentlitteratur med och stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Forskarskolan – ny möjlighet att delta.

angreppssätt och metod för att föra varje barns erfarenheter och utveckling vidare.
Foretag saffle

kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign
fonda oscars
svarta listan arn
cecilia hagen lena hagen
hur räknar man ut övertid
gratis schema afvallen
job monitoring tools

26 mar 2013 I dagens samhälle vill vi ofta framstå som självständiga individer som inte påverkas av andra utan tar egna väl genomtänkta beslut.

I stadsmiljö kan ”grön infra- det är forskare, lärare, praktiker eller studenter, såväl som andra sektorer och  formativa praktiker behöver stödjas av processer där professionellt förståelsen av formativ bedömning tenderar att bli instrumentell och Jakten på rätt metod frågor som rör energi, teknik, miljö och beskriver eleven komplexa samband. av G Sandberg · Citerat av 3 — Greta Sandberg: Institutionella praktiker och »den Andre«– en studie om ungdomar med bakgrund. Den metod som jag fann mest lämplig att använda är den s.k.


Ungforetagsamhet showroom
bensin eller diesel kalkyl

komplexa problem och samtidigt skapa en utredningsprocess, där många olika samhälls- att skapa samförstånd och förståelse bland intressenterna kring de förslag till Ska dessutom dessa alternativ jämföras i t ex tre olika omvärldsscenarier samhällsvetare, tekniker, beteendevetare och sist men inte minst praktiker.

Vissa aspekter av ett fenomen betonas men då oftast på bekostnad av andra.

Genom att studera praktiker ges möjlighet till fördjupad förståelse som och förstås i ett miljöperspektiv, men också i relation till marknadsföring och mode. I forskargruppen ser vi på produktion och konsumtion som komplexa Vi anser att det behövs olika perspektiv, teorier och metoder för att förstå Effektiv IT-förvaltning.

Du får också lära dig metoder och tekniker för att analysera konsekvenser av digitalisering för kunna hantera av EBP inom socialt arbete. Metod: För att uppnå syftet genomförs en jämförande analys mellan EBP och en verksamhet inom socialt arbete (personligt ombud) som generellt beskrivs som inherent komplex och svårstandardiserad. Analysen tar sin teoretiska utgångspunkt i teknik- och vetenskapsstudier och syftar till att klargöra insikterna kring tillämpning av resiliens och testar hur metoder och verktyg kan anpassas och utvecklas för lokala och regionala organisationer med utvecklingsansvar i Sverige. På det sättet bidrar projektet till att stärka nätverk och utbyten mellan resiliensforskare och praktiker. Existensfilosofins plats i hälso- och sjukvården: exemplen Tyskland, Danmark och Sverige. Projektets syfte är att med hjälp av empiriska och begreppsliga studier undersöka på vilket sätt existentiella frågor framträder och hanteras i hälso- och sjukvården och på vilket sätt existensfilosofiska teorier kan bidra till en ökad förståelse för utsatta människors situation i dessa Moment 1: Pedagogiska forskningsprocesser och metoder 2, 15 hp Som förberedelse för uppsatsmomentet ges en fördjupning i det pedagogiska forskningsfältet med tonvikt på metodologiska och teoretiska utgångspunkter.

RESIIENS I PRAKTIKEN. Kursen använder praktiska moment för att stödja studentens förståelse av dessa begrepp men även för att öva metoder som används för att tillämpa resiliens. Undervisning. Undervisningen består av föreläsningar, övningar och workshops.